Ինչպես անդամագրվել

Կուսակցության անդամ  կարող են լինել՝

  • 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև ընտրական իրավունքով օժտված այն  անձիք (առանց Կուսակցության ղեկավար և վերահսկողության իրակացնող մարմիններում ընտրվելու իրավունքի), ովքեր ընդունում են Կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը, չեն հանդիսանում մեկ այլ կուսակցության անդամ:

 

Կուսակցության անդամ չեն կարող լինել`

  • օտարերկրյա քաղաքացիները,
  • քաղաքացիություն չունեցող անձիք` բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի,
  • այն անձիք, ովքեր «Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ:

Կուսակցությանն անդամագրվում են կամավոր հիմունքներով, անհատական կարգով, անձնական դիմումի համաձայն`

  • Կուսակցության տարածքային կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ,
  • Կուսակցության քաղաքական խորհրդի որոշմամբ,
  • Կուսակցություն անդամագրվելու համար պետք է դիմել Կուսակցության համայնքային կամ տարածքային կազմակերպություն` ըստ բնակության վայրի,
  • Կուսակցության անդամն անդամակցում է Կուսակցության որևէ տարածքային կազմակերպության և հաշվառվում այդ կազմակերպությունում: